STADGAR: STIFTELSEN KURDÊN ANATOLIYA NAVÎN

Namn

1. Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Kurden Anatoliya Navîn.

Säte

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm

Ändamål

2. Stiftelsen ändamål är att främja utvecklingen av det kurdiska språket och de central
Anatoliska kurdernas kultur samt förstärka deras identitet. Stiftelsen skall verka för
integrationen.

Förmögenhet

3. Stiftelsens förmögenhet utgörs av de medel som stiftarna genom förordnande den
2002-02-16 överförde till stiftelsen.

Verksamhet

4. Stiftelsen skall bedriva och främja verksamhet som är förenlig med dess ändamål.
Stiftelsen driver sin verksamhet i projekt eller i särskilda organ som drivs av stiftelsen
eller upprättas genom samarbete mellan stiftelsen och andra institutioner, personer,
företag och organisationer.
Stiftelsen är ideell men kan bedriva delar av sin verksamhet i affärsmässiga former.

Finansiering

5. Stiftelsens verksamhet skall finansieras med

  • det kapital som tillförts stiftelsen vid dess bildande,
  • vad som i övrigt genom tillskott, testamente, gåva eller annorledes kan tillfalla
    stiftelsen från stiftarna och andra bidragsgivare,
  • intäkter som inflyter i stiftelsens verksamhet samt
  • avkastningen av ovan angivet kapital.

Förvaltning

6. Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse med 5 ordinarie och 2
suppleanter.

Den första styrelsen utses av stiftarna vid bildandet. Därefter utses ny ledamot till
styrelsen av styrelsen efter rekommendation av stiftare.

7. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom sig eller utom
sig övriga funktionärer och arbetsutskott. Styrelsen anställer och entledigar erforderlig
personal.

8. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst en
ordinarieledamot begär det. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller, vid förfall för denne, vice ordföranden. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.
Verksamhet och förmögenhetsförvaltning m.m.

9 § Styrelsen ansvarar för att stiftelsens verksamhet bedrivs i enlighet med stiftelsens
ändamål och att stiftelsens förmögenhet förvaltas på betryggande sätt.

Årsmöte

10. Styrelsen skall varje år inbjuda stiftare, samarbetspartners och andra som är
intresserade av stiftelsens verksamhet till ett offentligt möte, årsmötet.

11. Årsmötet tar del av stiftelsens årsredovisning och revisionsberättelse.

12. Årsmötet får ge vägledande råd till styrelsen.

Beslutsregler

13. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i fall som anges i 14 §. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

14. För ändring av dessa stadgar fordras enhälligt beslut av samtliga ordinarie
styrelseledamöter eller att beslut om sådan ändring fattats av styrelsen vid två på
varandra följande sammanträden och att beslutet vid det senare sammanträdet biträdes av minst ¾ av samtliga ordinarie styrelseledamöter.

Behörighet att företräda stiftelsen

15. Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller den eller de personer som styrelsen
utser.

Redovisning och revision

16. Stiftelsen skall föra räkenskaper i enlighet med bokföringslagens bestämmelser.
Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

17. Stiftelsen skall för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning på grundval av
årsbokslutet. Årsredovisningen skall bestå av resultaträkning och balansräkning samt en förvaltningsberättelse.

18. Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall
granskas av en revisor. Revisorn utses av stiftarna vid bildandet och därefter av
årsmötet.

19. Stiftelsen skall tillställa revisorn årsredovisning, räkenskaper och övriga handlingar för granskning senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

20. Om revisorn så begär skall styrelsen sammankallas.

Likvidation

21. Fråga om stiftelsens upplösning behandlas i samma ordning som fråga om
stadgeändring.

Vid likvidation skall återstående medel överföras till organisation med jämförbar
ändamål eller på annat sätt användas för ändamål som så nära som möjligt motsvarar stiftelsens ändamål.

Stockholm den 2002-03-24

donera till stiftelsenkan

Om oss stiftelsenkan

STIFTELSEN Kurdên Anatoliya Navîn (KAN) bildades officiellt den 24 mars 2002 av 30-tal kurder med rötter från centrala Anatolien. Stiftelsen är registrerad hos  Länsstyrelsen i Stockholm.

Stadgar

Kontakta oss

Mjölnarstigen 1,  163 41 Spånga,
Stockholm, Sweden

Telefon: +46(8)761 81 18  / 0708323958

E-mail: info@stiftelsenkan.com

Copyright © 2021 – Stiftelsen Kurdên Anatoliya Navîn (KAN). Developed by: WeWebb.se